شکل و شمایل سیاره‌ی زمین و بلایی که تئوریِ توطئه بر سرش می‌آورد