وقتی فهمیدیم جناب چرچیل نگران تنهایی ما در کهکشان بوده