حرف شما صحیح اما… چرا حقیقت نظر ما را تغییر نمی‌دهد؟