یادداشتی درباره‌ی جنون به ضمیمه‌ی پرتره‌هایی از جانیان