جی.جی بالارد ، دغدغه‌ی بورژوازی و امپراطوری خورشید