حادثه‌ای که خبر نکرد -کنکاشی در چیستی ادبیات گمانه‌زن-