موسیقی ابرقهرمانی یا چگونه حقیقت و عدالت فرموله می‌شود