تصاویری حزن‌انگیز و سیاه از زندگی اراذل بروکلین در ابتدای هزاره‌ی سوم