«نخیرم نولان بهتره» یا چطور بحث‌های هواداری به بیراهه می‌روند