فیلم: آسیاب و صلیب The Mill and the Cross و موزیک: Valentina Lisitsa