اپرای دوم: والکیری یا «فرووالت، فریدموند، زیگموند»