اپرای نخست: طلای راین یا «آنچه هستی، به قرارداد هستی!»