مریخ را پیش خودتان بیاورید: یادداشتی بر کتاب «مریخی»