ژانگ ییمو کارگردان دیوار بزرگ: در فیلم من سفیدشویی نشده!