گاهی هنر ناخودآگاه درباره ی چیزهایی حرف می زند . نگاه ها را به گوشه های مهجور و پنهان شده ای مبرد و صداهایی که در پس ذهن ها خاموش شده اند را بیدار می کند . سکوت برای ما انسانها همیشه نسبی بوده و هست . در واقع وقتی برای ما دنیا ساکت به […]

بیشتر بخوانید