علم ژنتیک با میسر کردنِ راه های بسیاری برای انسان‌ها و تغییر دادن جایگاه آن‌ها از مصرف‌کننده به شکل‌دهنده، دروازه‌های تاریکی را به جهان ما گشوده. دروازه‌هایی که ممکن است سرانجام‌ش دنیای بی‌مروت گاتاکا باشد.
نمی‌خواهم با خط‌کشی یکسان و بدون در نظر گرفتنِ جوانب مختلف که سوادش را ندارم، سریعاً برای تمام دستاوردهای این علم حکم صادر کنم ولی بیایید نگاهی بیندازیم به واقعیت‌هایی که در دنیای امروزی ما درحال رخ دادن هستند.

بیشتر بخوانید