اگر به اتونومیت‌ها باشد، هر خرده‌گروهی باید خودرایی‌ پیشه کرده و توانایی تک زیستی و استفلال را خواهد داشت. اما هستند معتقدانی که به نظرشان، کوچکترین شباهتی و ذره‌ای آشنایی، می تواند راهگشایی باشد بر پیوندهای فکری و فرهنگی آینده.

و این، مسئله‌ی کامیونیتی است. که البته کامیونیتی بیشمار مسئله مهم در هسته‌ی خود دارد،‌اما این شاید مهمترینشان باشد. آنجا که جف در انتهای اپیزود اول فصل اول سریال میگوید we just became a community قطعا مسئله همین است.

بیشتر بخوانید