در باب معماری اینطور باید گفت که به دو چیز وابسته است. یکی مصالح و دیگری فرهنگ. یعنی دو اصل معنوی و مادی معماری را اینطور می شود نشان داد و مصالح و پیکر را که جسم بدانی پس فرهنگ روحش خواهد بود. اگر در جنگل شهری بسازی از چوب استفاده خواهی کرد اما اگر پرسپکتیو ذهنی تو را یکتاپرستی شکل می دهد پس چوب ها را دایره ای خواهی برید. بی زاویه و تک محور. اگر روحیه ی نظامی داشته باشی به سمت فلز خواهی رفت و زاویه های برنده.

بیشتر بخوانید