نیچه در فصل “سوپرمن” دنیایی را تصویر می‌کند که در آن انسان‌ها خدا را کشته‌اند، بدین معنی که تمام باورهای مذهبی و الهی از دنیا ریشه‌کن شده و حالا انسان رها از هرگونه باور دینی زندگی می‌کند. سپس او چنین سوالی را مطرح می‌کند که در چنین جهانی آیا ادامه‌ی زندگی ممکن است؟ آیا نتیجه‌ی جهانی که خارج از چارچوب‌های اخلاقیِ دینی حرکت می‌کند، تباهی نیست؟
حال موضوع ابر-انسان مطرح می‌شود. پیش ازآنکه خدا کشته شود، زرتشت خطاب به والاترین مَردان سرزمین می‌گوید که آن‌ها هرگز به جایی نخواهند رسید و در پیشگاه خداوند تمام مردم برابر هستند اما زمانی که خدا کشته شود چی؟

بیشتر بخوانید