اگر کوروش کبیر را در نظر بگیریم و دیگر بزرگانی که ممالک گسترده‌ای را فتح کردند و یا بانی سلطنت‌های بزرگی شدند، خواهیم دید که تمام آنها شایسته‌ی تمجیدند، خواهیم دید که هیچ‌کدام از آنها چیزی به اقبال و تقدیر بدهکار نبودند، به جز همان بخت و فرصتی که نصیبشان شد و به یاری آن توانستند مسایل و موضوعات مشکل زمانه‌شان را به شکلی که میل دارند، در آورند. برای کوروش تنها چیزی که لازم بود این بود که به موقع نارضایتی پارس‌ها را از سلطنت مادها درک کند و بفهمد که سلحشوری مادها به سبب راحتی درازمدتشان از دست رفته تا از از این موقعیت نهایت بهره را ببرد.

بیشتر بخوانید