پرندگان شر سواری دیوانه‌واری است برای کشف منطق ریاضیات اسکیزوفرن آن دهه از خلال تاریخ جایگزین، در مذاکره‌ی مدام با فرم‌های ادبی غربی معاصر؛ جایی که روایت برای به‌دست دادن ابعاد این تجربه بارها لحن، رویکرد زبان و در کل فرم خود را عوض می‌کند تا تصلب خفقان‌آور راوی حومه‌ساز آن دوران را بشکند. در تمام پرندگان شر صدایی مصرانه در جستجوی یک پروکسی است. نویزی که لجوجانه می‌خواهد بداند آیا دیوانه است یا نه و در این تقلا، در این گلیچ ممتد چیزی عمیقاً انسانی و مبارزه‌جو وجود دارد.

بیشتر بخوانید