گمانه‌زنی در مورد آینده موقعیت ویژه‌ایست. شاید همانقدر ویژه که تمول کنکاش در گذشته. مفهومی که انحصارش در زمین به نام انسان است. نه فقط می‌شود گذشته را از خلال آن‌چه ثبت شده به حدس و گمان بیرون کشید، یکی از ویژه‌ترین داشته‌های بشر این است که در جایگاه بازبینی قرار داد. به جملاتی دیگر اگر بخواهم برایتان بگویم، انسان تنها موجودیست که به دنیا می‌آید و گذشته مثل پیرمرد چمباتمه‌زن ماجرای سندباد، می‌پرد بیخ گلویش و کفتربندش می‌کند. همه‌ی موجودات دیگر به سان اولینِ خودشان به وجود می‌آیند. ولی ما نه فقط خاطرات خود را بر صفحه‌ی ذهن ثبت می‌کنیم، که نسبت به مسیر پدرانمان دچار خودآگاهی هستیم.

بیشتر بخوانید