موضوع آزادی ها برای بیدار کردن نویسنده‌ها مسابقه‌‌ای برپاکرده‌اند و از شما میخواهند که برای این مسابقه بنویسید چون شاید این همان بهانه‌ای باشد که همیشه منتظرش بودید. که با هم دریچه‌ای بسازیم به سمت یک سفرِ غیرمنتظره. بهانه ای که به غریزه‌مان اعتماد کنیم، که بنویسیم… بنویسیم… در همین وب بنویسیم… فارسی بنویسیم… برای خودمان بنویسیم.

بیشتر بخوانید