بایگانی تگ برای اپرایی صد و سی ساله، داستانی هزارساله