همیشه همه‌جا عده‌ای هستند که بیشتر از حقشان تحویل گرفته می‌شوند . کتاب‌های تاریخ و ساکنین مشهورشان هم از این قضیه مستثنی نیستند.
این شما و این لیست ده فردِ زیادی‌تحویل‌گرفته‌شده‌ی تاریخ ، به انتخاب مجله ی History .

بیشتر بخوانید