سولاریس اهمیت دارد، خصوصا اگر شما رابینسون کروزوئه باشید