مطلق‌گرایی و نسبی‌گرایی در جهان استاروارز و واقعیت نیرو