چه می‌شد اگر الغزالی، موج‌ وایرلس از مناره‌ی مسجد دمشق می‌دید