من‌باب برخی از کاربردهای ادبیات – مقاله‌ای از اومبرتو اکو