درباره‌ی دئوس‌اکس تازه: کارآگاهی تنها در دیستوپیایی زیبا