« کابوی بیباپ » : حتی برای آن‌هایی که انیمه دوست ندارند