دیوید پلهام، طراحِ جلدهای کلاسیکِ علمی‌تخیلی‌های دهه‌ی هفتاد