همانطور که شاید به گوشتان خورده باشد لاوکرفت زبانی خاص برای توصیف جهان داستانش و برای القای ترس داشت. زبانی که پر از کلمات مغلقی بود که بر تعلیق حادثه‌ی وحشت‌زا می‌افزود. هیولایی را توصیف می‌کرد که ثقل توصیفش در گلوگاه درک تصویر موصوفش گیر می‌کرد و به موصوف تجسمی نیمه‌رسانا و دهشت‌انگیز می‌بخشید. البته به اعتبار هم‌دوره‌ای‌هایش لاوکرفت آدم بی‌سوادی بود که سعی می‌کرد بی‌سوادی‌اش را پشت کلمات قلمبه سلمبه پنهان کند. یک حسی به من می‌گوید لاوکرفت بدش نمی‌آمد از دوره‌ی خودش کنده شود و بیاید و استاروارز ببیند. آن‌چه در ادامه می‌خوانید توصیف استاروارز است به گزارش لاوکرفت اگر میسر بود به زمان ما سفر کند.

بیشتر بخوانید