آغاز گمانه‌زنی‌ها در مورد دکتر سیزدهم و ۵ دکتری که ما پیشنهاد می‌کنیم