«مرا به شگفت آر» یا «داستان نویسی شرقی از پنجره‌ی اسفار کاتبان»