«آواز پر جبرئیل»: گفتاری در باب آیین و وحشت در ادبیات فارسی